Γενικές Οδηγίες

  • Οι ερευνητικές μελέτες σε ανθρώπους ή ζώα οι οποίες παρουσιάζονται σε εργασίες που υποβάλλονται προς κρίση πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι.
  • Οι κλινικές μελέτες πρέπει να έχουν καταγραφεί στον Ε.Ο.Φ.
  • Ενδιάμεσες αναλύσεις προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών αξιολογούνται μόνο εάν έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και με αξιόπιστες στατιστικές μεθόδους.
  • Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (01/09/2019) δεν είναι δυνατή η τροποποίηση των εργασιών που υποβλήθηκαν προς κρίση.
  • Η παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου πρέπει να είναι ταυτόσημη με την υποβαλλόμενη περίληψη αναφορικά με τον τίτλο της εργασίας, τους συγγραφείς και το περιεχόμενο.

Συχνές Ερωτήσεις »

Για την ολοκλήρωση της υποβολής σας θα ενημερωθείτε στο τέλος της διαδικασίας, καθώς και με email.

Έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου και δίνω τη συγκατάθεσή μου για την συλλογή
και χρήση τυχόν προσωπικών δεδομένων.

Υποβολή νέας περίληψης »
* υποχρεωτικό πεδίο